Introductie

Deze algemene voorwaarden voor de website die op deze webpagina zijn geschreven, zullen uw gebruik van onze website beheren, Life Under Construction toegankelijk via www.lifeunderconstruction.nl.

Deze voorwaarden worden volledig toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, stemde u ermee in alle hier vermelde voorwaarden te accepteren. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze algemene voorwaarden van de website.

Minderjarigen of mensen onder de 18 jaar mogen deze website niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Behalve de inhoud waarvan u eigenaar bent, zijn Life Under Construction en / of zijn licentiegevers onder deze voorwaarden eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze website. Onze algemene voorwaarden zijn gegenereerd op Template Algemene voorwaarden en de Privacybeleid-generator .

U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website.

Beperkingen

U bent specifiek uitgesloten van al het volgende:

  • het publiceren van websitemateriaal in andere media;
  • verkopen, in sublicentie geven en / of anderszins commercialiseren van websitemateriaal;
  • het publiekelijk uitvoeren en / of tonen van websitemateriaal;
  • gebruik van deze website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
  • gebruik van deze website op een manier die de gebruikerstoegang tot deze website beïnvloedt;
  • het gebruik van deze website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of kan op enigerlei wijze schade toebrengen aan de website of aan een persoon of zakelijke entiteit;
  • deelnemen aan datamining, gegevensverzameling, gegevensextractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website;
  • het gebruik van deze website om deel te nemen aan advertenties of marketing.

Bepaalde delen van deze website zijn niet toegankelijk voor u en Life Under Construction kan de toegang van u tot alle delen van deze website op elk moment en naar eigen goeddunken verder beperken. Alle gebruikers-ID’s en wachtwoorden die u voor deze website heeft, zijn vertrouwelijk en u dient ook vertrouwelijkheid te betrachten.

Uw inhoud

In deze algemene voorwaarden van de website betekent “uw inhoud” alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u kiest om op deze website weer te geven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u Life Under Construction een niet-exclusieve, wereldwijde onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om deze te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en verspreiden in alle media.

Uw privacy

Lees alstublieft ons privacybeleid .

Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Life Under Construction behoudt zich het recht voor om uw inhoud van deze website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

Geen garanties

Deze website wordt geleverd “in de huidige staat”, met alle fouten, en Life Under Construction geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Ook mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als een advies voor u.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Life Under Construction, noch enige van zijn functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid onder contract staat. Life Under Construction, inclusief zijn functionarissen, directeuren en werknemers, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website.

Schadeloosstelling

Hierbij vrijwaart u Life Under Construction in de ruimste mate van en tegen enige en / of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden. .

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn onder de toepasselijke wetgeving, zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te beïnvloeden.

Variatie in termen

Life Under Construction mag deze voorwaarden op elk moment naar eigen inzicht herzien en door deze website te gebruiken, wordt van u verwacht dat u deze voorwaarden regelmatig bekijkt.

Toewijzing

Het leven in aanbouw mag zijn rechten en / of verplichtingen onder deze voorwaarden zonder enige kennisgeving toewijzen, overdragen en uitbesteden. Het is u echter niet toegestaan ​​om uw rechten en / of verplichtingen onder deze voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Life Under Construction en u met betrekking tot uw gebruik van deze website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat nl, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in nl voor de beslechting van eventuele geschillen.